РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Шумарској инспекцији

Републичка шумарска инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: шуме и шумарство, ловство, националне паркове, репродуктивни материјал шумског дрвећа и грмља и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка шумарска инспекција контролише:

 • доношење и примјену планских докумената у области шумарства и ловства,
 • коришћење шума,
 • чување и заштиту шума,
 • узгајање шума,
 • заштиту и развој националних паркова,
 • производњу и дораду репродуктивног материјала,
 • испуњеност услова за извођење радова и пројектовање у шумарству,
 • испуњеност услова за контролу квалитета репродуктивног материјала,
 • рад постројења за примарну прераду дрвета,
 • промет производа шумарства, дивљачи и дијелова дивљачи,
 • установљавање и управљање ловиштима,
 • коришћење ловишта и дивљачи,
 • рад ловочуварске службе и заштиту дивљачи и
 • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh